Ummm … But That Was Yesterday

Former NRA Prez admits organization flipflopped on background checks.